پسته

پتاسیم و درخت پسته

پتاسیم و درخت پسته

عنصر پتاسیم (K) بعنوان یکی از عناصر ماکرو نقش مهمی در افزایش عملکرد و بازدهی درختان پسته دارد. نقش عنصر پتاسیم بویژه در سالهای on (سالهای باردهی) بسیار ضروری و مهم است و باید حتما در سالهای on کودهای پتاسیمی به باغات افزوده شوند.

بررسی ها مشخص کرده اند که در درختان پسته بعد از نیتروژن (N)بیشترین مقدار عنصری که سالانه از خاک برداشت می شود پتاسیم (K) است . بیشترین مقدار جذب پتاسیم اساسا در مرحله پر شدن دانه اتفاق می افتد.

مطالعات نشان داده که در سالهای  on(سالهای باردهی) درختان پسته پتاسیم جذب شده مستقیما در تشکیل جنین یا مغز پسته به مصرف می رسند ولی در سالهای  off (سال بدون باردهی) پتاسیم جذب شده توسط ریشه در سایر اندامها ذخیره می شود.

به همین دلیل است که غلظت پتاسیم در برگها در سالهای پربار یا on کمتر از غلظت پتاسیم در برگها در سالهایoff  یا کم بار است. تغذیه پتاسیمی مناسب درختان پسته کلید بازدهی و افزایش عملکرد در باغات پسته است.

 

نقش پتاس در پسته

عنصر پتاسیم بعنوان یکی از عناصر پرمصرف نقش مهمی در افزایش عملکرد و بازدهی درختان پسته دارد.
نقش عنصر پتاسیم بویژه در سالهای اول بسیار ضروری و مهم است و باید حتما در سالهای اول کودهای پتاسیمی به باغات افزوده شوند.

بررسی ها مشخص کرده اند که در درختان پسته بعد از نیتروژن بیشترین مقدار عنصری که سالانه از خاک برداشت می شود پتاسیم است.

بیشترین مقدار جذب پتاسیم اساسا در مرحله پر شدن دانه اتفاق می افتد. مطالعات نشان داده که در سالهای باور درختان پسته پتاسیم جذب شده مستقیما در تشکیل جنین یا مغز پسته به مصرف می رسند ولی در سالهای نیاور پتاسیم جذب شده توسط ریشه در سایر اندامها ذخیره می شود.

به همین دلیل است که غلظت پتاسیم در برگها در سالهای آورکمتر از غلظت پتاسیم در برگها در سالهای نیاور است. مطالعات نشان داده میزان جذب پتاسیم در سالهای آور در بازه زمانی پر شدن مغز تقریبا بیش از ۲ برابر میزان جذب پتاسیم در سالهای نیاور است.

 

پتاسیم

 

فواید کود پتاسیم برای پسته

کوددهی با استفاده از کودهای پتاسیمی، موجب افزایش مقاومت درختان پسته به تنش های مختلف شامل تنش شوری، کم آبی و سرمازدگی و همچنین افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماریهای مختلف خواهد شد.
اگر پتاسیم کافی در اختیار درختان پسته باشد تعداد خوشه ها و دانه ها و همچنین درصد خندانی و وزن خشک دانه در پسته افزایش چشمگیری خواهد یافت.

نکته قابل تأمل در مورد پتاسیم آن است که کمبود این عنصر تقریبا در غالب باغات پسته کشور مشاهده می شود. علامت اصلی کمبود پتاسیم در درختان پسته سوختگی حاشیه برگ است؛ ولی باید توجه کرد که این سوختگی هیچگاه در اوایل فصل دیده نشده، بلکه به مرور مشخص می شود.

 

مزایای کوددهی پتاسیم در درختان پسته

۱– افزایش کیفیت پسته

۲- افزایش بازده

۳- سولو پتاس افزایش میانگین وزن هر پسته

۴- پسته با مغز خالی کمتر (پر شدن مغز پسته بهبود می یابد).

۵- کاهش حساسیت به عفونت های قارچی که باعث رنگ پردیگی پسته می شود.

۶- سولو پتاس به سلامت کلی درخت کمک می کند.

۷- بهبود و تنظیم فتوسنتز و تعرق درخت

۸-سولو پتاس شاخص شوری پایینی دارد که سبب کاهش آسیب محصول به دلیل ایجاد نمک خاک می شود.

۹- میزان کلر پایین سولو پتاس باعث کاهش پتاسیم کلرید در بافت گیاهی می شود.

مقدار مصرف کود پتاسیم

مقدار مصرف کود پتاسیم بر اساس رفع کمبود و یا حفظ پتاسیم خاک برای عملکرد مناسب بستگی به عوامل مختلف دارد. برای تأمین نیاز پتاسیم لازم است که در آن خاک و بر اساس آب و هوای منطقه آزمایش انجام گرفته و رابطه بین مقدار عملکرد و پتاسیم مصرف مشخص شود.

کلیه حقوق این پرتال متعلق به پسته محمودی میباشد.