پسته

 انواع پستــــــه 

احمدآقایی ۲۰-۲۲
۱۶۰,۰۰۰ تومان
احمدآقایی ۲۲-۲۴
۱۵۰,۰۰۰ تومان
احمدآقایی ۲۴-۲۶
۱۴۰,۰۰۰ تومان
احمدآقایی ۲۶-۲۸
۱۳۰,۰۰۰ تومان
اکبری ۲۰-۲۲
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اکبری ۲۲-۲۴
۱۶۰,۰۰۰ تومان
اکبری ۲۴-۲۶
۱۵۰,۰۰۰ تومان
اکبری ۲۶-۲۸
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فندقی ۲۶-۲۸
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فندقی ۲۸-۳۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فندقی ۳۰ – ۳۲
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فندقی ۳۲-۳۴
۱۲۰,۰۰۰ تومان
کلیه حقوق این پرتال متعلق به پسته محمودی میباشد.